fontello font demo

icon-facebook0xe800
icon-twitter0xe801
icon-youtube0xe802
icon-gplus0xe803
icon-user0xe804
icon-laptop0xe805
icon-graduation-cap0xe806
icon-mail0xe807
icon-mail-alt0xe808